ОБОГАТЯВАЩОТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Концептуално-технологичен модел

Автор: Димитър Димитров

Цена: 10,80 лв.


Последният ръкопис на монографичния дисертационен труд на Мастера (2010), в който отново се срещаме/запознаваме с идеи, концепции и предложения относно промяната в детската градина, насочена към обогатяване на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст. Целта на психолого-педагогическото изследване е да се разкрият в теоретичен и експериментален план някои особености и закономерности на формирането на детето като субект на дейността – системообразуващ фактор за изграждане на парадигмално ново педагогическо взаимодействие в условията на адекватно педагогическо ръководство на игровата дейност на 5–6-годишните деца.
Получените резултати и изводи от изследването затвърдяват Мастера с неговите отдавна заявени педагого-психологически възгледи като:

  • Радетел за разбирането, свободата, уважението на личността на ДЕТЕТО.
  • Високо уважаващ и насърчаващ ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ
Позиции – нееднократно заявявани, основани на всепризнатия му у нас и в чужбина висок академизъм, етика и човешки ценности, откликващи на незабравимата индивидуалност, уникална личност и човек.