Аз съм в детската градина

първа възрастова група (3-4 години)

Познавателна книжка „Аз съм в детската градина“ – II група е одобрена като печатно издание с електронен вариант със заповед РД 09-950/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Комплектът включва:

 • Папка за детето:
  Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година
  Индивидуални картони;
 • Методическо ръководство на учителя;
 • Методическо ръоводство на учителя по музика;
 • Музикален диск;
 • Комплект табла;
 • Природен календар;
 • Електронен вариант.

Методическо ръководство на учителя, методическо ръководство на учителя по музика, музикален диск, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

 • Хартиени вълшебства

Папка на детето

Папката на детето включва:

 • Познавателна книжка за детето в 3 части (за учебната година от 15 септември до 31 май). Образователното съдържание съответства на ДОСПО и е съотнесено с очакваните резултати по образователни ядра за Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, които са представени интегрирано.
 • Индивидуални картони за изготвяне на детско портфолио.

Темите са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето. Работата с познавателната книжка предоставя възможност на интегриране на знанията, уменията и отношенията на децата по всички образователни направления.

Методическо ръководство на учителя

Методическото ръководство на учителя включва:

 • Концептуални идеи на програмната система;
 • Принципи на педагогичексо взаимодействие в Програмната система Аз съм в детската градина;
 • Подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 • Разпределение на формите на педагогически взаимодействие.
 • Брой на педагогическите ситуации по образователни направления.
 • Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации;
 • Информация за организиране на учебния ден при целодневна организация в учебно време;
 • Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време;
 • Годишно тематично разпределение по всички образователни направления;
 • Примерни разработки на педагогически ситуации;
 • Особености на развитието на 3–4-годишното дете;
 • Проследяване на резултатите от постиженията на децата – същност, методи и форми;
 • Съдържание на детско портфолио;
 • Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование;
 • Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семеството.

Образователното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при всекидневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика.

Методичско ръководство на учителя по музика

Методичко ръководство на учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика, дидактични игри, нотен материал.

Музикален албум за втора възрастова група – CD

Музикалният албум съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от първа възрастова група.

Природен календар и комплект табла

Природният календар и комплектът табла са съобразени с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години и примерното разпределение на темите в методическото ръководство на учителя. Комплектът табла съдържа:

 1. Табла по образователно направление Български език и литература – илюстрации по приказките – „Дядо и ряпа“, „Дядовата питка“, „Козлета и вълк“;
 2. Табло по образователно направление Бъларски език и литература – комплект карти по звукова култура
  • развитие на артикулациоония апарат и слуховото възприятие;
  • активизиране на речника;
  • точно и ясно произношение на звуковете;
  • онагледяващ материал за игри и дидактични упражнения.
 3. Природен календар, който се използва в практически ситуации при занимания за усвояване на умения по Математика и Околен свят.

Хартиени вълшебства за първа група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То занимателно запознава 3–4 годишните деца с промените, които стават с хартията – сгъване, мачкане, лепене и други.

В основата на интереса към заниманията с хартия е разкриването на възможността от едни и същи изходни форми да се получават разнообразни обекти от действителността – къщи, дървета, цветя, превозни средства и други. С богатата си образност и емоционалност стиховете активизират детското въображение, обогатяват емоцилналните им преживявания и са великолепно средство за стимулиране на творчестата им активност и самостоятелност.

Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.