Увод в дискретната математика

Автор: Красимир Манев

Учебникът е предназначен за студенти от университетските специалности в областта на информатиката, но може да бъде полезен и за всички, които биха искали да се запознаят със съответната предметна област. Той е въведение в някои от основните области на Дискретната математика (наричана още алгоритмична или конструктивна): дискретни множества, релации и функции; изброителна и структурна комбинаторика; теория на графите; теория на формалните езици, абстрактните математически машини и изчислимостта; кодирането на информация (оптимално, шумозащитно и криптографско). Представен е и кратък увод в теорията за сложност на алгоритми. Въведени са много понятия и са доказани важни теореми, които демонстрират специфичните техники за доказателство в тази област на математиката. Показано е как съществените математически резултати водят до построяването на ефективни алгоритми. Учебникът покрива изцяло съдържанието на задължителните университетски курсове „Дискретни структури“ и „Езици, автомати и изчислимост“. Останалият материал в учебника може да бъде използван като основа за изграждане на специализирани курсове.