Информационни технологии за 1. клас

Цена за комплекта: 12,00 лв.

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-362/26.02.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Комплектът включва:

  • Учебно помагало с инсталационен диск на образователния софтуерен пакет ИТИ за всеки ученик
  • Книга за потребителя с инсталационен пакет ИТИ и втори диск с учебни материали.

Книгата за потребителя с придружаващите я два диска се получава при заявка за група ученици.

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

 

Учебно помагало

Помагалото е предназначено за ученика. Учебното съдържание е структурирано в пет тематични групи, както следва: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с текст; възпроизвеждане на звук и създаване на документи, съдържащи комбинация от текст и изображение.

ити3 Софтуерен пакет ИТИ

Образователният софтуерен пакет ИТИ съдържа над 20 дидактични игри и много упражнения в електронен вид. Предвидено е инсталационно копие за всеки ученик. Чрез игрите се формират умения за работа с клавиатура и мишка, и възпроизвеждане на звук от компютъра.

За създаване на графични изображения учениците работят с програмата Paint и авторски графичен редактор "Мозайка". Пакетът ИТИ поддържа портфолио за работата на всеки ученик, което осигурява възможност за реално оценяване на формираните знания и умения.

 

Книга за потребителя

 

Книгата за потребителя съдържа описание на софтуерния пакет ИТИ, подробна разработка на уроците и методически насоки. Книгата се придружава от два диска. Първият е идентичен с диска от учебното помагало - на него се намира софтуерният пакет ИТИ, както и допълнителни материали за потребителя - учител или настойник. В архивен вид са предложени презентации към всеки от уроците, както и допълнителни материали към отделни теми от учебното съдържание. Чрез разработената система от игри и упражнения се създават условия за интегриране на технологиите по другите учебни предмети и от учители, които не преподават СИП или ЗИП по Информационни технологии. Игрите следват учебното съдържание по Математика, Български език и литература, Музика, Роден край и др. В преобладаващата част от тях е осигурена възможност на учителя, родителя или настойника да променят игрите. Начините, по които става това са описани в специалната секция на книгата на потребителя, наречена "Учителят в ролята на програмист".

 

Адаптирани учебни проекти за 1 - 4 клас

Вторият диск към книгата за потребителя съдържа адаптирани учебни проекти за реализация в началното училище. Избрани са 20 проекти, отличени на европейски и световни форуми на учители - новатори. В тях се съчетават проектно-ориентиран подход в работата, екипа организация и интегриране на технологиите в учебния процес при поставяне на ученика в активна позиция. В описанието на проектите е дадена оригиналната идея, предложена от съответния автор. Предложена е и адаптация на проекта за конкретните условия в българското начално училище. Някои от заглавията на проектите са: "Стените говорят за литература", "Електронни юрганчета", "50 славни години", "Кой живее тук?", "Всичко за времето", "Математически вестник" и др. 

Проектите са предоставени безвъзмездно от Майкрософт България и са разработени в рамките на програмата "Партньори в познанието".