Информационни технологии за 2. клас

Цена за комплекта: 12,00 лв.

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-362/26.02.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Комплектът включва:

  • Учебно помагало с инсталационен диск на образователния софтуерен пакет ИТИ-2 за всеки ученик
  • Книга за потребителя с инсталационен пакет ИТИ-2 и втори диск с учебни материали.

Книгата за потребителя с придружаващите я два диска се получават при заявка за група ученици.

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

 

Учебно помагало

Помагалото е предназначено за ученика. Учебното съдържание е структурирано в шест тематични групи: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с текст; възпроизвеждане на звук; работа с анимирани образи и създаване на комбинирани документи.

 

ити3 Софтуерен пакет ИТИ-2

Образователният софтуерен пакет „ИТИ–2“ включва голямо разнообразие от дидактични игри и упражнения в електронен вид, които следват учебното съдържание и по другите учебни предмети и са съобразени с възрастовите особености на учениците. Работата с текст се реализира чрез система от електронни упражнения, разработени с програмата Word. За работа с графика се използва програмата Paint. Образователният софтуерен пакет е на дисков носител и са предвидени индивидуални копия за всеки ученик.

 

Книга за потребителя

Книгата за потребителя съдържа описание на софтуерния пакет ИТИ-2, подробна разработка на уроците и методически насоки. Книгата се придружава от два диска. Първият е идентичен с диска от учебното помагало - на него се намира софтуерният пакет ИТИ-2, както и допълнителни материали за потребителя - учител или настойник. В архивен вид са предложени презентации и помощни разработки по отделни теми от учебното съдържание. За всеки от уроците са разработени компютърни презентации, които могат да се използват в готов вид или да бъдат променяни според вижданията на потребителя. Пакетът ИТИ-2 поддържа портфолио за работата на всеки ученик, което осигурява възможност за реално оценяване на формираните знания и умения.

 

Учебни проекти за 2. клас

Вторият диск към книгата за потребителя съдържа два учебни проекта за реализация във втори клас. Проектите са разработени от членове на авторския колектив. Заглавията на проектите са "Пролетен карнавал" и "Здравно букварче". Темите следват учебното съдържание по Околен свят, като са заложени много интердисциплинарни връзки с обучението по Български език и литература, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и др. 

Проектите са предоставени безвъзмездно от Майкрософт България и са разработени в рамките на програмата "Партньори в познанието".