Информационни технологии за 2. клас версия 2.0

Комплектът включва:

 • Учебно помагало с инсталационен диск на образователния софтуерен пакет ИТИ-2 за всеки ученик с едногодишен лиценз за работа със софтуерния продукт.
 • Методическо ръководство за учителя/родителя в електронен вид. Методическото ръководство съдържа:
  • указания към всеки от уроците;
  • нормативни документи и примерно годишно разпределение по предмета ИТ СИП/ЗИП за 2. клас;
  • мултимедийни презентации за онагледяване на новите знания;
  • инсталационен пакет ИТИ-2 с едногодишен ключ за активация на софтуерния пакет.

Методическото ръководство се предлага отделно. При заявка за група ученици (над 10) се получава безплатно от учителя.

Виж и изтегли годишно разпределение за ИТ 2 клас: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com

Учебно помагало

Помагалото е предназначено за ученика. Учебното съдържание е структурирано в тематични групи, както следва: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с клавиатура и въвеждане на текст; работа със звук и видео, проектна работа и комбиниране на различни видове информация. Различните раздели са цветово означени за по-лесна ориентация.
Чрез илюстрации са онагледени алгоритми за работа с различни програми и техните инструменти. Включени са разнообразни задачи за изпълнение от учениците, целящи затвърдяване на знания, развиване на творческо мислене и повишаване на мотивацията за работа с нови технологии.
Основни акценти при разработване на съдържанието е използване на проектен подход, търсене на интердисциплинарни връзки, поставяне на творчески задачи.

 

 Софтуерен пакет ИТИ-2

Образователният софтуерен пакет ИТИ-2 съдържа дидактични игри и много упражнения в електронен вид. Пакетът е десктоп приложение, поддържащо многопотребителски интерфейс. Всеки ученик избира свой аватар и потребителско име, чрез които влиза в системата и работи по свои проекти. Пакетът ИТИ поддържа портфолио за работата на всеки ученик, което осигурява възможност за реално оценяване на формираните знания и умения.
Максималният броя потребители на един компютър отговаря на броя активирани потребителски ключове*. С всяко учебно помагало ученикът получава два ключа за активация (за активиране на пакета у дома и в училище). Освен индивидуални, за по-удобна работа, издателство ,„Изкуства“ предлага и училищни лицензи за 5, 10, 15 и 20 потребители на един компютър.
За създаване на графични изображения учениците работят с програмата Paint и авторски графичен редактор "Мозайка". Работи се с версията на програмата Paint за операционна система Windows 7 или Windows 8.
За формиране на умения за работа с текст се работи с MS Word от офис пакета Microsoft Office 2010. Упражненията са със специално разработен дизайн, така че да предлагат интересни задачи като съдържание и естетическо оформление. Учениците формират умения за въвеждане на текст до ниво изречение. Запознават се с инструменти за избор на цвят и размер на текста.
 *Ключът за активация дава възможност за работа с пакета до 1.09 на следващата учебна година. Например, при активиране на ключ в периода 1.06.2014 до 31.05.2015 година се получава достъп за работа с пакета до 1.09.2015 г.

Изисквания към компютърната система:
• Операционна система Windows 7 или Windows 8.
• Необходим софтуер:
• Microsoft Office 2007, 2010 или 2013.
• MS Paint
• Необходима памет:
• Свободно дисково пространство за инсталиране на продукта ИТИ-2: 700МВ и по 500МВ за
всеки регистриран потребител. Примерно за работа на 1 ученик са необходими 1,2GB, за
работа на 2 ученици са необходими 1,7GB свободна памет.

Методическо ръководство

Методическото ръководство е в електронен вид и съдържа:

 • описание на софтуерния пакет ИТИ-2 с указания за инсталиране и администриране на системата. На всеки компютър се прави една инсталация, а чрез активиране на различен брой ключове се дава възможност за независима работа на различни ученици на един компютър. Към ИТИ-2 е разработена система за администриране, през която учителят може да активира ключове, да възстанови работен файл, да промени потребителско име или аватар на ученика;
 • подробна разработка на уроците и методически насоки. Всеки от уроците е придружен с подробно описание на целите, задачите и хода на урока. Изяснени са понятията в уроците за нови знания, описани са подробно алгоритмите, с които децата трябва да се запознаят, дадени са методически насоки за работата на учителя по предмета Информационни технологии. Съчетават се различни форми на организация на учебния процес: фронтална, индивидуална, екипна и проектна работа;  
 • нормативни документи и годишно разпределение. Включени са държавните образователни изисквания по предмета Информационни технологии, учебна програма по ИТ – СИП/ЗИП за втори клас, описание на въведените понятия и очаквани резултати по теми. Дадено е примерно годишно разпределение по предмета информационни технологии СИП/ЗИП за втори клас;
 • готови мултимедийни презентации. В помощ на учителя и съобразно разработените примерни реализации на уроците са предложени готови мултимедийни презентации. Чрез тях се онагледяват нови знания и алгоритми, систематизират се въведени понятия, затвърдяват се и се надграждат знанията на учениците. Презентациите могат да бъдат редактирани и допълвани от учителя за реализиране на ефективен учебен процес. 
 • инсталация на софтуерния пакет ИТИ-2 с едногодишен индивидуален ключ за активация. Към всяко методическо ръководство има инсталационен пакет и един ключ за активация за един потребител с едногодишен лиценз. Срокът за използване на продукта зависи от датата на активиране на ключа, а не от датата на неговото закупуване.

Чрез разработената система от игри и упражнения се създават условия за интегриране на технологиите по другите учебни предмети и от учители, които не преподават СИП или ЗИП по Информационни технологии.