Образователна технология за непрекъсната геометрична пропедевтика и ориентиране в пространството
в детската градина, подготвителна група и I–IV клас

Автор: Красимира Димитрова

Цена: 10,00 лв.

В монографията са разгледани следните въпроси:


Въз основа на проучената литература е отразена българската методическа мисъл по отношение провеждането на геометрична пропедевтика в началното ни училище в периода 1878–1944 г.
Разгледан е теоретично проблемът за осъществяване на геометрична пропедевтика и е проучено актуалното състояние в българското начално училище и детска градина.


В резултат на проследяване и анализиране на съвременни педагогически теории, в съответствие с образователната политика за прилагане на иновационни методи и средства, е създаден комплекс от подходи за реализация на геометричната пропедевтика в началното училище и детската градина.


Създадена е образователна технология за непрекъсната геометрична пропедевтика
и ориентиране в пространството в детската градина, подготвителната група и 1.–4. клас (при децата от 3 до 11 години).


Създаден е комплект от задачи (поместени в приложенията към монографията) и дидактически материали, които целят подпомагане и подобряване обучението по геометрия и ориентиране в пространството в детската градина, подготвителен и 1.–4. клас.