Случайност + математика

Автор: Зоя Савова

Цена: 7.80 лв.

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Настоящата книга е своеобразно ръководство за обучение в решаването на задачи с комбинаторен характер. Ако имате интерес да научите нещо повече за буквите, числата и фигурите, тя ще ви бъде от полза. Ще се запознаете с „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи, и как да преброите тези възможности.

Книгата може да се използва както в часовете по СИП в 3.–5. клас, така и за извънкласни занимания. Разработените теми и задачи, съобразени с възрастовите особености на децата, подпомагат развитието на статистическото и алгоритмичното им мислене, допринасят за осъществяването на междупредметни връзки и реализация на получените знания в конкретна практическа дейност. Не на последно място тя е добър помощник при подготовката за математически олимпиади и състезания.

Изложението и примерите са направени така, че преподаваният материал да е достъпен за тази възраст. Темите са подробно разработени, решени са много примери. В края на всеки урок се предлагат и много задачи за самостоятелна работа.