Предучилищно образование

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предлагаме на Вашето внимание МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ – четвърта подготвителна група (6-7 години) и „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – трета подготвителна група (5-6 години), втора възрастова група (4-5 години), първа възрастова група (3-4 години), одобрени от МОН и разработени съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. по предучилищно образование. Основните раздели, които са включени в методическите насоки, ще Ви подпомогнат при изработване на Вашата програмна система за Вашата детска градина.
Педагогически ситуации по тематична област „Безопасност на движение по пътищата“
по Програмна система „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“

 

Аз съм в детската градина за първа възрастова група (3-4 години)
Аз съм в детската градина за втора възрастова група (4-5 години)
Аз съм в детската градина за трета подготвителна група (5-6 години)
Аз ще бъда ученик
за четвърта подготвителна група (6-7 години)
Аз съм в детската градина за смесена група
първа група (3-4 години) и втора група (4-5 години)
Аз съм в детската градина за смесена група
трета група (5-6 години) и четвърта група (6-7 години)
Аз съм в детската градина за смесена група
втора група (4-5 години) и трета група (5-6 години)
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ И „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ са издадени в пълното си съдържание в хартиен вариант.
Искрено се надяваме, че ще Ви бъдем полезни при прилагане на Държавен образователен стандарт по предучилищно образование, за да осигурим заедно необходимата среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Издателството е на разположение за коментари, въпроси, обсъждания и ви благодари за партньорството през годините!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!