Предучилищно образование

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предлагаме на Вашето внимание
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА
„АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ – 6-7 години и
„АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – 5-6 години, 4-5 години, 3-4 години,
съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. по предучилищно образование. Основните раздели, които са включени в методическите насоки, ще Ви подпомогнат при изработване на Вашата програмна система за Вашата детска градина.
Разширено годишно тематично разпределение по всички образователни направления по Програмната система
„АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ – 6-7 години и
„АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – 5-6 години, 4-5 години, 3-4 години,
съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищно образование.
Забележка: Учебните седмици са 36 на брой, но по време на ваканците се повтарят темите от предходната седмица за затвьрдяване знанията и уменията на децата.

Първа група:

Първа група:

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Втора група:

Втора група:

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Трета група:

Трета група:

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Четвърта група:

Четвърта група:

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ И „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ ще бъдат издадени в пълното си съдържание в хартиен вариант.  
1. Концептуални идеи на програмната система
2.     Подходи и форми на педагогическо взаимодействие
3.     Разпределение на формите на педагогически взаимодействие
  • Брой на педагогическите ситуации по образователни направления
  • Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации
  • Примерен дневен режим при целодневна организация в учебно време
  • Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време
4.     Годишно тематично разпределение по образователни направления 
5.     Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование
6.     Допълнителни форми на педагогическото взаимодействие
7.     Проследяване на резултатите от постиженията на децата – същност, методи и форми
8.     Съдържание на детско портфолио
9.     Придобиване на допълнителни компетентности
10.         Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищно образование
 
Искрено се надяваме, че ще Ви бъдем полезни при прилагане на Държавен образователен стандарт по предучилищно образование, за да осигурим заедно необходимата среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

 

Издателството е на разположение за коментари, въпроси, обсъждания и ви благодари за партньорството през годините!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

 

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

методически насоки

1 група 1 група 2 група 2 група 3 група 3 група 4 група 4 група

 

 

1 група (3-4 години)

 

 

 

 

2 група (4-5 години)

 

 

 

3 група (5-6 години)

 

 

 

4 група (6-7 години)