Предучилищно образование

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предлагаме на Вашето внимание
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ
„АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ – 6-7 години и „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – 5-6 години (одобрени от МОН - 2018 г.), „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ – 4-5 години, 3-4 години, съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. по предучилищно образование. Основните раздели, които са включени в методическите насоки, ще Ви подпомогнат при изработване на Вашата програмна система за Вашата детска градина.
МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ И „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ са издадени в пълното си съдържание в хартиен вариант.
Искрено се надяваме, че ще Ви бъдем полезни при прилагане на Държавен образователен стандарт по предучилищно образование, за да осигурим заедно необходимата среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Издателството е на разположение за коментари, въпроси, обсъждания и ви благодари за партньорството през годините!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА! 
 
Първа група
Втора група
Трета група
Четвърта група

Брой на педагогическите ситуации по образователни направления

Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации

Пълно съдържание на Методическо ръководство на учителя в хартиен вариант

Примерен дневен режим при целодневна организация в учебно време

Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време



Тематични разпределения по образователни направления към Познавателни книжки за 3 и 4 подготвителни групи

Четвърта група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Четвърта група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Трета група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Трета група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

 

Тематични разпределения по образователни направления към Порграмна система АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА за 1 и 2 групи, адаптирани според Наредба 5/03.06.2016 г.

Първа група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Първа група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Втора група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Втора група: НОВИ годишни тематични разпределения за учебната 2018-2019 година

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Изобразително изкуство