Аз ще бъда ученик - четвърта подготвителна група

МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ „АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ е издадено в пълното си съдържание в хартиен вариант.
 

Брой на педагогическите ситуации по образователни направления

Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации

 

Пълно съдържание на Методическо ръководство на учителя в хартиен вариант

 

Примерен дневен режим при целодневна организация в учебно време

Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време

 
Педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“
Годишно тематично разпределение по Български език и литература
Годишно тематично разпределение по Математика
Годишно тематично разпределение по Околен свят
Годишно тематично разпределение по Изобразително изкуство
Годишно тематично разпределение по Музика
Годишно тематично разпределение по Конструиране и технологии
Годишно тематично разпределение по Физическа култура

 

Искрено се надяваме, че ще Ви бъдем полезни при прилагане на Държавен образователен стандарт по предучилищно образование, за да осигурим заедно необходимата среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Издателството е на разположение за коментари, въпроси, обсъждания и ви благодари за партньорството през годините!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!