Talk and Write with Echo

Програмна система
по английски език за 1. клас

автори: Даниела Северинова, Цветанка Доганова

художник: Младена Елезова, Христо Елезов

‘Talk and Write with Echo’ е програмна система по английски език за първи клас на началното училище. Системата има за цел да осъществи прехода между детската градина и втори клас, когато започва изучаванетo на чужд език, съгласно държавните образователни стандарти. ‘Talk and Write with Echo’ съчетава естествения и комуникативен подход с последователното запознаване на учениците със специфичните звукове, за да им осигури необходимия комфорт в подготвителната фаза на изучаване на английски език.
Всеки комплект съдържа:
• Книга за ученика
• Книга за учителя
• Работна тетрадка
• CD с кратки истории и песен
• Тематични табла
• Приложение „Фонеми“

‘Talk and Write with Echo’ е учебно помагало за първи клас в началното училище. Учебната програма има за цел учениците да се запознаят с буквите от азбуката, гласните и съгласните, следвайки естествения подход при усвояване на втори език. По време на обучението, учениците, едновременно със запознаването със специфичните звукови правила, са водени през чудесата на английския език чрез естествена комуникация. Специфичните звукове или „фонеми“ се изучават през цялата учебна година последователно, за да подготвят учениците да четат във втори клас. Както ‘Play and Talk with Echo’, така и тази програма използва лесен и прост подход, целящ осигуряването на комфорт за учениците, докато преминават през подготвителен етап на чуждоезиковото обучение. Както ‘Play and Talk with Echo’, така и ‘Talk and Write with Echo’ се опират на теории като естествена комуникация /Krashen/, цялостна физическа реакция /Asher/, естествения подход /Krashen, Terrel/, теорията за множествената
интелигентност /Гарднър/ и т.н. Talk and Write with Echo е система, която дава на децата възможността да придобият голям обем от информация по един забавен и достъпен начин. Дейностите, включени в учебното помагало активират всички сфери на чуждоезиковото обучение – правопис, писане, слушане и говорене. Правописът и писането са засегнати частично, поставяйки основата на това, което децата ще изучават във втори клас. Умението за слушане е засилено чрез картинки, които „сами разказват истории“. В първи клас учениците няма да четат, но ще бъдат подготвени за усвояване на четенето, защото естествено изследват и произнасят думите, докато правят упражненията за добавяне на букви от азбуката. Както вече бе споменато, ‘Talk and Write with Echo’ има за цел да развие фонемното осъзнаване на децата. Фонемното осъзнаване е разбирането, че говоримият език се състои от последователност от звукове. Развитието на фонемното осъзнаване помага на децата да положат основите на техните допълнителни умения за четене и да избегнат проблеми, когато започнат да четат (Vogt & Shearer, 2011). Чрез разбирането на идеята за звуковете, децата започват да разбират връзката между звуковете на говоримия език и буквите на писмения език. Веднъж осъзнали връзката между произнесените думи и написаните думи, това им помага да дешифрират думи, когато започнат да четат ( Vogt & Shearer, 2011). В продължение на дълги години изследователи на усвояването на чужд
език спореха кой е най-добрият метод при обучението на децата в четене – звуковият метод или цялостният езиков метод (методът „погледни и кажи“). Последните данни показват, че и двата метода са правилни, но по-ефективният метод при обучението на децата в умения за четене е методът на фонетичното осъзнаване.