Play and Talk with Echo

Програмна система по английски език за деца от предучилищна възраст

автори: Бойка Калева, Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Стела Стоянова, Стефания Алексиева

рецензент: Стюарт Камерън

художник: Десислава Йорданова

Предлагаме Ви иновационна програмна система Play and Talk with Echo ранно чуждоезиково обучение
на деца от предучилищна възраст. Тя предлага нов обра зователен модел на педагогиче-
ско взаимодействие, основан на принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност и базисни знания, които гарантират на децата усвояването на умения да мислят, общуват, откриват и изучават английски език. Единна програмна система за чуждоезиково обучение по английски език, както и единен лексикален минимум, не съществува. Ето защо създадохме Програмната система Play and Talk with Echo, която ви помага при преподаването на английски език на деца от предучилищна възраст.

Програмната система Play and Talk with Echo съдържа:
1. Практическо ръководство за учителя по английски език, което включва:
• Примерно годишно разпределение на темите и подтемите за всеки месец;
• Разработени педагогически ситуации – три за седмицата;
• Приложения:
• за всеки урок има примерен речник, който учи телят може да използва за да визиуализира думи
и изрази, които ще обогатят пасивния и активния речник на детето.
• набор от стихотворения и песни – те са посо чени във всеки урок, а в приложението са дадени всички текстове, което улеснява учителя при провеждането на педагогическата ситуация.
2. Книга на детето - за индивидуална работа на децата;
3. Табла:
• Букви;
• Цифри;
• Емоции;
• Calendar Time.
4. Диск с диалози към всеки урок;
5. Музикален диск.

Основни методи, средства и похвати за доброто усвояване на езика чрез програмната система Play and Talk with Echo, са:
● игровият;
● слушане и говорене;
● слушане чрез разбиране
● пеене и танцуване;
● свързване на обучението с положителни емоции;
● редуване на дейностите по време на обучение;
● проява на обич и внимание към децата;
● създаване на ценностна система от добродетели.
В центъра на Програмната система Play and Talk with Echo е детето, с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. Системата следва идеологията за лекота и простота на работа, забавление чрез учене и правене /easy and simple/.
При подбора на съдържанието в програмната система Play and Talk with Echo са взети под внимание: целите на обучение, взаимовръзката роден език – чужд език, отчитане езиковите способности на децата според родния им език за съответната възраст, психологическите характеристики, на трупването на пасивен речник и постепенното му преминаване в активен, както и методиката на обучение.
Учебното съдържание е разработено по теми и подтеми за цялата учебна година по образователни направления Околен свят, Математика, Музика, Изобразително изкуство, Физическо култура, съгласно Наредба 5 за предучилищно образование и с програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. При разпределение на учебното съдържание е спазен принципа за цикличност и спираловидност.
Съдържанието на тематичните области във всеки следващ модул се затвърдява, разширява и задълбочава чрез нови граматични структури и лексикално-тематични полета.