Информатика за 11. клас – профилирана подготовка

МОДУЛ 1: Обекно-ориентирано проектиране и програмиране

Авторски колектив: проф. Красимир Манев, гл. ас. д-р Филип Андонов, Велислава Христова, проф. Нели Манева

Изтегли: Годишно тематично разпределение за МОДУЛ 1

Това учебно помагало е предназначено да обезпечи преподаването на модула Обектно-ориентирано програмиране в профила Информатика на българското средно училище. Програмните илюстрации в помагалото са написани на езика С#, а използваната за програмиране среда е Visual Studio. Материалът е разделен в 5 глави.
Почти всички уроци са снабдени с раздел Въпроси и задачи, в който са включени както въпроси за проверка степента на овладяване на теоретичния материал, така и допълнителни задачи за създаване на приложения.

Анотация за МОДУЛ 1

I. Въведение

Уроците от Първата глава са посветени на общи въпроси на предмета Информатика - припомнят се изучавани неща за хардуера и софтуера, разглеждат се различните програмни парадигми, представен е обичайният инструментариум на програмистите. В края на главата е представена средата Visual Studio и са дадени примери на конзолни приложения, създадени със средата.

II. Програмиране на C#

Глава втора е въведение в програмирането на езика C#. Представени са елементите на езика - стойности и операциите с тях, както и операторите на езика. Разгледани са различните видове изчислителни процеси. Теоретичният материал е илюстриран с много решени задачи за създаване на конзолни приложения.

III. Обектно-ориентиран подход

Глава трета е въведение в обектно- ориентираното програмиране. Въведено е понятието клас от обекти и са представени стъпките за изграждане на класове - избор на атрибути, създаване на конструктори, прости методи, сетъри и гетъри. Построени са няколко класа и теоретичният материал е илюстриран с конзолни приложения, използващи тези класове.

ІV. Графичен интерфейс

Глава четвърта е посветена на създаването на приложения с графичен интерфейс. Въведени са най-често използваните компоненти на графичния интерфейс с основните им методи и събития. Решени са задачи за създаване на приложения с графичен интерфейс, включително с използването на вече дефинираните класове.

V. Още за обектно-ориентирания подход

Последната глава на помагалото е посветена на по-сложните концепции на ООП - капсулирането, наследяването и т.н.