Информатика за 11. клас – профилирана подготовка

МОДУЛ 2: Структури от данни и алгоритми

Авторски колектив: проф. Красимир Манев, Велислава Христова, проф. Нели Манева

Изтегли: Годишно тематично разпределение за МОДУЛ 2

 

Анотация за МОДУЛ 2

I. Въведение

Въведението е посветено изцяло на темата Алгоритми – обстойно е разгледано понятието алгоритъм, въведен е формален механизъм за представяне на алгоритми (МПД) и оценка на сложността им. Припомнени са основни неща от ООП и реализацията на алгоритми в програми. Въведено е понятието рекурсия и техниката за оценяване сложността на реализирани в програми алгоритми, включително и рекурсивни

II. Структури от данни

Този раздел е посветен на структурирането на данни със средствата на езика (едномерни и двумерни масиви, низове и реализацията им с масиви от тип char) и представянето на някои базови алгоритми (сортиране, сливане, двоично търсене в сортирани масиви, двоично търсене на отговора)

III. Абстрактни типове

Въведено е понятието абстрактен тип и са показани големите възможности да се обогатят техниките за структуриране на данни с помощта на реализации на АТ в класове от обекти. Реализирани са АТ Дробно число и Голямо цяло. Представени са колекциите на езика C#, които реализират основни АТ, както и най-често използваните –списъци, опашка и стек (като за последните два са предложени и собствени реализации

ІV. Комбинаторни структури

Въведене и реализиранв класове от обекти АТ множество. Въведени са и основнителинейни комбинаторниконфигурации–вектори, вариации, пермутации, комбинации без и с повтаряне на елементите и са реализирани основни операции с тях. Разгледанисарегулярнитеформалниезици,представянетоимс регулярниизразии съответния клас от обекти на C#за работа с регулярни изрази.

V. Нелинейни и други АТ

В разделасадефиниранинелинейните АТ графикореново дърво. Подробно са разгледани различните възможности за структуриране на данните за тези АТ и са реализиранинякои от най-важните алгоритми за графи. Въведен е АТ хеш-таблица и са показани възможностите за бързо търсене с използване на хеш-таблици.Представен е клас от обекти Dictionary, като пример за използване на хеширане.

VI. Разработване на проект

Учебната програма предвижда модулът да завърши с разработване на проекти, затова в този раздел сме предвидили един урок за важните неща при работата по проект, не само за нуждите на модула, но и като част от общата професионална култура на профилиращи се в областта на информатиката ученици. Дадени са и няколко примерни задания за проекти.