Информатика за 12. клас – профилирана подготовка

МОДУЛ 3: Релационен модел на БД

Тематично разпределение: изтегли

Авторски колектив: проф. Красимир Манев, проф. Нели Манева, гл. ас. Филип Андонов

 

Анотация за МОДУЛ 3

Огромната част от съвременния софтуер, предназначен да подпомага дейността на институциите, бизнеса и отделната личност, използва – под една или друга форма, в по-голям или по-малък обем – съхранени в компютрите данни. Утвърден през годините подход за събиране, съхраняване и обработка на нужните на един субект данни е, с използването на Система за управление на бази от данни (СУБД). Целта на това учебно помагало за третия модул на Профил Информатика е, да запознае учениците с теоретичните основи на базите от данни и практическите аспекти на използването им.

В първия раздел на помагалото са разгледани, на принципно ниво, понятията информация, информационна система (ИС) и база от данни (БД).

Вторият раздел е посветен на теоретичните основи на базите от данни. Представени са накратко различни модели за структуриране на данните и е разгледан подробно най-популярният и най-често използван модел – релационният.

В раздел трети са представени основните възможности на СУБД MS Access. Подробно са разгледани начините на създаване на обектите на системата – таблици, форми, заявки и отчети. Уроците са илюстрирани с много примери и са придружени със задачи за практическа работа.

Четвъртият раздел е посветен на интегрирането на база от данни, създадена с MS Access, в Информационна система. Предложени са два подхода – в рамките на MS Access и със средствата на език за програмиране. Илюстрациите за втория подход са направени с езика за програмиране, който използвахме в първите две помагала – C#, но не е трудно те да бъдат направени трансформирани в придружаващия MS Acces език Visual Basic.

Като основна за цялото помагало е поставена идеята, учениците да изработят неголяма ИС, като в упражненията от втория раздел проектират БД, в упражненията от третия раздел реализират проектираната БД, а в упражненията от четвъртия раздел интегрират създадената БД в ИС. Разработените малки ИС могат да бъдат (и е добре да бъдат) основа на реални проекти за създаване на ИС, които да бъдат реализирани в часовете от четвъртия модул на Профила Информатика.