Информатика за 12. клас – профилирана подготовка

МОДУЛ 4: Програмиране на информационни системи

Тематично разпределение: изтегли

Авторски колектив: Красимир Манев, Димитър Минчев, Нели Манева

 

Анотация за МОДУЛ 4

Учебното помагало „Програмиране на информационни системи“ е предназначено да обезпечи обучението в едноименния модул в 12. клас на профила Информатика в българските средни училища. Учебният материал е групиран в три раздела, както следва:

Раздел I.  Сървър на база от данни
В раздела са разгледани различните аспекти на работата със сървър на база от данни –създаване и редактиране на таблици, създаване на изгледи и заявки; създаване на съхранени процедури; администриране на базата. Отделено е внимание на някои важни моменти от конфигурирането на сървъра. Припомнени са накратко основните конструкции на езика SQL. За практическата работа се използва MS SQL server (с версията Transact на SQL). За връзка със сървъра се използва предимно SQL Server Management Studio, а като алтернатива е разгледана и работата с клиента Azure Data Studio.

Раздел II. Работа по проекти
В този кратък раздел са разгледани някои теми от Софтуерните технологии, които касаят технологията на разработване на софтуерни проекти – дейностите, които се извършват в различните фази на жизнения цикъл на софтуерния продукт, документите, които трябва да съпътстват разработването, формирането на екип и разпределението на работата в екипа, както и изискванията към представянето на готовия проект.

Раздел III. SQL сървър със C#
Разделът е посветен на практическото разработване на малка информационна система  с акцент върху осъществяване на връзките на приложната програма с база от данни на MS SQL Server. Езикът за програмиране е C#, който е използван и в другите помагала от серията. Основно са разгледани начините за свързване със сървъра, получаването на данни в приложната програма, проектирането на екранните форми и елементи от администрирането на системата с използване на базата от данни.

В преобладаващата част от уроците времето е разделено между овладяването на новите знания и практическата работа със сървъра и езика за програмиране. По традиция почти всички уроци са снабдени с въпроси за проверка дали материалът е овладян, както и някои практически задачи за работа извън клас.