Образователната система ИТИ 1 - 4 v.2.0

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Предоставяме Ви възможност да заявите утвърдените учебни помагала на марка Изкуства по информационни технологии за 1. - 4. клас за Вашето училище.

Комплектът на марка Изкуства включва:

  • Електронно четим вариант на учебно помагало.
  • Образователен софтуерен пакет ИТИ за всеки ученик (линк за сваляне) с едногодишен лиценз за работа със софтуерния продукт.

Автори: Румяна Папанчева, Красимира Димитрова, Искра Пеева, Яна Маврова

При заявка за група/клас (над 10 ученика) учителят получава безплатно Методическо ръководство за учителя и родителя в електронен вид.

За заявка, последвайте линка: https://survey.alchemer.eu/s3/90488488/1-4

След направена заявка ще получите проформа фактура, при плащане на която ще изпратим указания за достъп до електронно четимия вариант на учебните помагала и лицензни кодове за образователния софтуер.

Авторите на системата – доц. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р Красимира Димитрова, Искра
Пеева и Яна Маврова – имат дългогодишен опит в сферата на проектно-ориентираното обучение и интегрирането на съвременни технологии в учебния процес във всички степени на образова телната система. Системата е резултат от екипната работа на авторите с разработчика на софтуерната система Димитър Христов, художниците Биляна Караманолева и Христо Христов, и екипът на издателство „Изкуства“.

Образователната система ИТИ 1. – 4. цели формиране на дигитални умения у учениците в на-
чалното училище. Системата може да се използва в два аспекта:
• в обучението по дисциплината Информационни технологии от 1. до 4. клас
• за интегриране на технологии в учебния процес по различни предмети в началното училище.
Образователната система е разработена според стандартите за държавни образователни
изисквания за обучение по предмета Информационни технологии 1. – 4. клас като са реализирани много междупредметни връзки. В редица образователни системи по света не се изучава предмет Информационни технологии в началното училище, но технологиите се използват активно от уче ниците в хода на учебния процес по всички учебни дисциплини. Формирането на дигитални умения у учениците става неразделна част от процеса на ограмотяване.
Основни акценти, залегнали в разработването на системата, са:
• Реализиране на проектно-ориентирано обучение чрез разработване на малки проекти по
поставена тема с произвеждане на краен продукт или чрез работа по тематично обвързани в
цялостна система задачи.
• Реализиране на междупредметни връзки чрез избор на теми от учебното съдържание на
предметите Математика, Български език и литература, Музика, Изобразително изкуство и от
предметите от природния и социалния цикъл.
• Формиране на базови дигитални умения за работа с графична, текстова и мултимедийна
информация според действащите към момента образователни изисквания.
• Формиране на умения за работа широко разпространени софтуерни продукти и продукти
със свободен лиценз за използване.
• Формиране на алгоритмично мислене у учениците чрез определяне на последователност от
действия за реализиране на крайната цел. Постепенно преминаване от онагледени чрез илюстра ции стъпки в първи клас до последователност от инструкции в трети и четвърти клас.
• Формиране на творческо мислене у учениците чрез поставяне на многовариантни задачи и
задачи, при които учениците имат свобода сами да развият своя проект.

Съдържание на системата ИТИ 1-4 v.2.0

Системата ИТИ 1-4 е обезпечена с всички необходими ресурси за учителя и ученика. Компле-
ктът от ресурси включва:
• Учебнно помагало за ученика в електронен вариант
• Софтуерен пакет ИТИ с учебни ресурси за индивидуална работа от ученика с едногодишен
лиценз за работа
• Методически указания за учителя/родителя в електронен вариант
• Разработени мултимедийни презентации в помощ на учителя/родителя за онагледяване на
нови знания, алгоритми, понятия
• Интернет сайт http://iti.izkustva.net/ с уеб-базирани учебни ресурси
• В трети и четвърти клас за учениците е разработен електронен учебник с инструкции към
включените упражнения и онагледяване на отделни стъпки за тяхното реализиране чрез алгори тми в текстови и видео-формат.

Проектен подход

В основата на системата ИТИ 1. – 4. стои прилагането на проектен подход в работата на
учениците в хода на формиране на дигитални умения. По този начин се формират и актуализират знания от различни учебни направления и ученикът се поставя в активна позиция.
Формирането на дигитални умения не трябва да бъде самоцел, а основа за използване на
тези умения за по-ефективен учебен процес в началната и следващите по-високи образователни степени. От най-ранна възраст учениците трябва да приемат компютъра и другите съвременни технологии като учебно средство, а не само като скъпа играчка и средство за забава и отмора в свободното време.
При работата по проекти ключов елемент е създаването на краен продукт. В първи клас уче-
ниците работят по кратки тематични задачи, които са реализирани така че в по-голямата си
част да могат да завършат в рамките на един учебен час или да бъдат доразработени у дома.
През цялата година е заложена работата по проект „Животинска азбука“, който съпровожда фор мирането на умения за работа с клавиатурата, както и затвърдяване на знанията и уменията за работа с графичен редактор. Крайният продукт от този проект и създаването на картинна азбука, в която учениците сами оцветяват и оформят илюстрациите за всяка от буквите. В хода на работа по проекта се създават условия за формиране на допълнителни знания за включените в азбуката животни.

Формиране на алгоритмично и творческо мислене

Понятието „алгоритъм“ е основно за информационните технологии. Успешната реализация в
технологично богатата среда на обществото, в което живеем, изисква алгоритмично мислене и то се нарежда сред базовите компетенции на личността. В хода на работа с информационни техноло гии учениците усвояват умения да следват последователност от стъпки, които да ги доведат до крайната цел, изучават основни алгоритми и постепенно формират знания и умения, които да им позволят само да подредят своите действие при решаване на нов проблем, така че да достигнат до краен продукт. В системата ИТИ поставените задачи са обезпечени с нужните схеми и илюс трации, илюстриращи алгоритъма за решаването им. В първи и втори клас онагледяването е чрез последователност от стъпки, илюстрирани с картини и схеми. В трети и четвърти клас изучавани те алгоритми са описани с текст и са придружени с илюстративен картинен или видео-материал.
Много от задачите целят развитие на творческо мислене у учениците. За да се реализира
творчески процес в класната стая учениците трябва да могат свободно да мислят, да фанта-
зират, да експериментират, да пречупват през своята личност поставената като предизвика-
телство задача. Творческото мислене води до създаване на нови продукти, до възникване на нови идеи, до комбиниране на стари и нови знания за създаване на нещо ново. Работата с технологии е неизчерпаем източник на задачи и проблеми, които да се поставят пред децата с цел формиране и развитие на тяхното творческо мислене. В системата ИТИ 1-4 е търсен и реализиран чрез раз нообразни задачи този развиващ личността процес.

Формиране на дигитални умения у учениците

При работа със системата ИТИ 1-4 учениците формират умения за работа с информационни
технологии, които са база за по-нататъшно надграждане и интегриране в учебния процес в след ващите образователни степени.
Учениците могат:
• Да работят с графичен редактор. Създават самостоятелни графични проекти с програма-
та Paint като използват разнообразни инструменти и възможности на средата. Могат да правят
компютърни апликации като вмъкват графични изображения от файл. Могат да оперират с избран обект – копирани и поставяне, местене, завъртане.
• Да работят с текст. Имат формирани умения за текстообработка с програмата Microsoft
Office Word. Могат да въвеждат и форматират текст като избират цвят, размер, стил и шрифт.
Могат да подравняват параграфи. Могат да използват инструментите за копиране и вмъкване.
• Да създават комбиниран документ, съдържащ графика и текст. Имат умения да създават
документ в програмата Word, в който да въвеждат текст и да вмъкват рисунка. Знаят как да
разположат вмъкнатото изображение в текста.
• Да работят със звукова информация. Могат да възпроизвеждат звук, съхранен в паметта
на компютъра и на външен носител на информация. Могат да управляват неговото възпроизвежда не. Учениците могат да правят запис на звук, като работят с програмата Sound Recorder, както и с вградените инструменти за запис на звук в други компютърни програми – PowerPoint, Movie Maker.
• Да работят с видео информация. Могат да възпроизвеждат звук, съхранен в паметта на
компютъра и на външен носител на информация. Могат да управляват неговото възпроизвеждане.
• Могат да създават мултимедийни презентации. Имат базови умения за работа с програ-
мата Microsoft Office PowerPoint. Могат да създават презентация, включваща текст, изображения, звук и видео. Могат да задават преход между слайдовете. Могат да избират дизайн. Имат умения за презентиране на създадените мултимедийни продукти.
• Могат да създават фото-истории от снимки във видео-формат. Имат умения за работа с
програмата Movie Maker. Учениците създават самостоятелно свои видео-проекти като избират
снимки, музика, преходи, озвучаване.
• Могат да редактират видео информация. Учениците умеят да работят с видео-файлове с
програмата Movie Maker. Могат да изрязват част от видео файл. Могат да създават цялостен
видео-проект като добавят заглавие, надписи, преходи.
• Могат да създават анимирани изображения. Учениците формират знания за кадър и аними-
ран образ и създават собствени анимирани изображения с програмата Photo Scape. Създадените анимирани изображения използват в разработени от тях презентации.
• Могат да работят в Интернет. Учениците имат знания и умения за широк набор от интер-
нет услуги. Могат да работят с електронна поща – да изпращат и получават писка, да изпращат
прикачен файл. Могат да работят със Skype – програма за обмен на съобщения и провеждане на интернет разговори. Имат формирани знания за култура на поведение в мрежата, както и за
правила за безопасна работа в Интернет. Преглеждат музика и видео в мрежата. Работят с уеб-
базирани приложения.
Работата по системата ИТИ 1-4 гарантира удовлетворяване на всички образователни стан-
дарти, заложени в действаща към момента учебна програма по предмета Информационни техно логии за началното училище.
Формират се базови понятия за компютърна система, работа с различни видове информация,
култура на поведение, електронна комуникация.

Уеб-страница на системата

Сайтът на образователната система ИТИ iti.izkustva.net предлага голямо разнообразие от ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ.

За осъществяване на ефективна комуникация между учители, ученици и родители е разработен сайтът www.dgklaz.net, който дава достъп до световната система Live and Edu, насочена към образование. Могат да се създават групи, сайтове на класа, лични страници, форуми, да се използват услуги като Sky Drive и мн. др.