Образователен комплект
Аз съм днешното утре

Образователният комплект „Аз съм днешното утре“ е разработен в съответствие с изискванията
на Наредба №13/21.09.2016 г. на МОН за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
Приложението му цели да разшири и обогати образователния процес, регламентиран в държавния образователен стандарт за Предучилищно образование (Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН).
Образователният комплект „Аз съм днешното утре“ е предназначен за деца от предучилищна възраст в детска градина/училище и съдържа:
Методическо ръководство на учителя;
Познавателна книжка на детето.

Разгледай презентация за образователния комплект

Познавателна книжка "Аз съм днешното утре"

Формат 64х80/8

Печатни коли 8, 64 страници

ISBN 978-619-7243-12-3

Цена 9,80 лв.

Методическо ръководство на учителя "Аз съм днешното утре"

Формат 64х80/9

Печатни коли 9, 72 страници

ISBN 978-619-7243-92-5

Цена 14,20 лв.