Аз съм в детската градина

трета подготвителна група
(5-6 години)

Цена за комплект: * лв.

*Цената на комплекта за учебната 2022/2023 г. щe бъде определена от Постановление на Министерски съвет.

Познавателни книжки "Аз съм в детската градина" за трета подготвителна група (5-6 години) със заповед № РД09-521/27.03.2018 (виж),

Електронно издание на познавателни книжки "Аз съм в детската градина" за трета подготвителна група (5-6 години) със заповед № РД09-516/27.03.2018 (виж),

Виж тематично разпределение за Познавателни книжки: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Комплектът включва:

 • Книга 1.
 • Книга 2.
 • Книга 3
 • Детско портфолио.
 • Методическо ръководство на учителя.
 • Методическо ръководство на учителя по музика.
 • Музикален диск.
 • Комплект табла.
 • Природен календар.
 • Електронен вариант.

Методическото ръководство на учителя, методическото ръководство на учителя по музика, музикален диск, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

 • „Хартиени вълшебства за четвърта група – задачи и материали за апликиране и конструиране, автор Наталия Стойкова

Познавателни книжки 1, 2, 3

Познавателна книжка за детето – 3 броя (за учебна година от 15 септември до 31 май). Образователното съдържание съответства на ДОСПО и е съотнесено с очакваните резултати по образователни ядра за образователните направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, които са в интерактивни връзки помежду си. Съдържанието е съобразено с възрастовите характеристики на 6–7-годишните деца и насърчава самостоятелността и мисленето у детето.
Познавателната книжка е дидактическо средство при провеждане на педагогическата ситуация, а не форма на педагогическо взаимодействие

Предложените ситуации осигуряват езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето като развиват неговата наблюдателност, логическо мислене и самостоятелност.

Детско портфолио

Индивидуалната папка на детето съдържа индивидуални картони за детето по образователни направления: Български език и литература, Математика, Конструиране и технологии, протоколи за проследяване на постиженията на детето в началото и края на учебната година и тестове и задачи за установяване на готовността на детето за училище.

Методическо ръководство на учителя

Методическото ръководство на учителя представя концепцията на програмната система „Аз ще бъда ученик“. В ръководството са включени:
• подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
• разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
• тематично разпределение по образователни направления;
• примерни разработки на педагогически ситуации и приложения по всички образователни направления;
• проследяване на резултатите от предучилищното образование;
• механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование;
• форми на сътрудничество между ДГ и семейството
В програмната система „Аз ще бъда ученик“ броят на педагогическите ситуации за седмица е 15.

Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика, допълнителна информация по Околен свят.


Методическо ръководство на учителя по музика

Методическото ръководство на учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и нотен материал за изучаваните песни.


Музикален албум – CD

Музикалният албум съдържа песни в изпълнение на деца от Музикална студия Евтерпа, гр. София, с музикален ръководител Аня Краваева, Детска вокална група "Смехорани", с музиклаен ръководител Галина Коджаманова и други изпълнители.  Подбрани са и инструментални съпроводи, с които да се улесни както ежедневната работа на педагога, така и организирането на тържества през учебната година.


Природен календар и комплект табла

Природният календар е разработен по сезони. Той може да се използва както по Околен свят, така и по Математика. Комплектът табла вклщчва онагледяващи материали по образователн направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Конструиране и технологии, Изобразително изкуство.

Хартиени вълшебства за трета група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова

Хартиени вълшебства

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. Като разчита на интеграцията на изобразителната и конструктивно-техническата дейност, то съдейства за развитието на детската наблюдателност, на образно-логическото мислене и конструктивно въображеие, за усъвършенстване на тези умения на децата. Помагалото за 5–6 годишните деца разширява знанията на децата за получаване на пластични изображения, разнообразни предмети, оригами и други. Конструкциите са достъпни за децата и осигуряват връзка със заобикалящата действителност, празниците и развлеченията. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.