Аз съм в детската градина

(5-6 години)

Цена за комплект: * лв.

*Цената на комплекта за учебната 2017/2018 г. e определена от Постановление на Министерски съвет.

Програмната система „Аз съм в детската градина“ – III група е одобрена със заповед РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

Комплектът включва:

  • Книга 1 (първо полугодие);
  • Книга 2 (второ полугодие);
  • Детско портфолио;
  • Практическо ръководство за учителя;
  • Практическо ръководство за учителя по музика;
  • Музикален диск „Звездичка“;
  • Комплект табла;
  • Природен календар.

Практическо ръководство за учителя, практическо ръководство за учителя по музика, музикален диск, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

  • „Хартиени вълшебства за трета група – задачи и материали за апликиране и конструиране, автор Наталия Стойкова - 6,30 лв.
  • „Пъстро календарче – занимателни игри, свързани с празниците, автори Наталия Стойкова, Ангелина Жекова - 5,40 лв.

Книги 1, Книга 2

Книга 1 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през първото полугодие. В нея са предложени игрови, занимателни, логически и практически занимания по образователни направления: Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство.

Книга 2 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през второто полугодие по същите образователни направления.


Детско портфолио

Индивидуалната папка на детето съдържа цифри, жетони, геометрични фигури и форми, разгъвки по Конструктивно-технически и битови дейности.


Методическо ръководство на учителя

Новото Методическото ръководство за учителя включва:
• Съгласно изискванията на чл.29 ал.4 на Наредба №5 за предучилищно образование е разработено тематично разпределение за учебната година (36 учебни седмици) по всички образователни направления, което таблично съдържа:
- месец
- учебна седмица
- образователно направление
- образователно ядро
- тема
- методи, средства, похвати и форма
- очаквани резултати - знания, умения и отношения
- приложение
- забележка.
• Примерни разработки на основната форма на педагогическо взаимодействие “педагогическа ситуация” по всички образователни направления и образователни ядра.
• Указания за проследяване на резултатите от постиженията на децата - същност, методи и форми
• Съдържание на детско портфолио
• Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика.


Природен календар и комплект табла

Природният календар е разработен по сезони. Графичното представяне на месеците позволява попълването му от децата чрез използване на лгендата за отразяване на времето. Комплектът табла е с илюстрации на художествени произведения по Български език и литература.

Практическо ръководство за учителя по музика

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.

Музикални албуми „Звездичка“ и „Музикална кутийка“ – CD

В музикалните албуми са включени песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата. Звукозаписите са подходящи за ползване в трета възрастова група.

Хартиени вълшебства за трета група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Цена: 6,30 лв.

Хартиени вълшебства

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. Като разчита на интеграцията на изобразителната и конструктивно-техническата дейност, то съдейства за развитието на детската наблюдателност, на образно-логическото мислене и конструктивно въображеие, за усъвършенстване на тези умения на децата. Помагалото за 5–6 годишните деца разширява знанията на децата за получаване на пластични изображения, разнообразни предмети, оригами и други. Конструкциите са достъпни за децата и осигуряват връзка със заобикалящата действителност, празниците и развлеченията. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.