Примерни годишни разпределения по Английски език
Разгледай
Изтегли Годишно тематично разпределение
Представяме на Вашето внимание Talk and Explore with Echo –  учебник за втори клас на общообразователното училище, който е изграден въз основа на възгледите на иновационната система за ранно чуждоезиково обучение Talk with Echo.
Системата Talk with Echo предлага нов образователен модел на педагогическо взаимодействие, основан върху принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност в условията на подкрепяща заобикаляща среда и съобразен с интересите и възможностите на децата. Учебникът има за цел да помогне на учениците да изградят умения за общуване на чужд език, да трупат активен и пасивен лексикален запас и най-важното – да опознават английската реч и да се чувстват комфортно в условията на чуждоезикова среда. В самото начало на своето познанство с английския език учениците се запознават с буквите от английската азбука, с особеностите в произношението на гласните и на съгласните звукове, което стои в основата на успешното изграждане на уменията за четене. По време на своето пътешествие по света с Ехо, учениците опознават фонетичното, лексикалното и граматичното ниво на английския език и в същото време научават много нови и забавни факти за заобикалящия ги свят.
Учебникът дава възможност за реализиране на междупредметни връзки  с останалите общообразователни предмети. Като приложения в учебника са предложени обогатяващи стихове и песни, както и речник с ключовата лексика, в който учениците могат да се ориентират сами и така да развиват уменията си за самостоятелно търсене и работа с информация.
Книгата за учителя към учебника съдържа подробни разработки на всеки урок. Във всеки урок са предложени конкретни задачи за диференциране на работата с ученици с различно ниво на умения, както и задачи за домашна работа. Освен задачите, свързани с учебното съдържание, в учебника са предоставени и забавни игри, тематично обвързани с всеки урок, които освен забавния си и в същото време образователен характер имат за цел да осигурят на децата плавен преход между отделните типове задачи.
В подкрепа на системата е разработен специален дигитален програмен продукт, основан на заложеното в системата учебното съдържание и с потенциал да разгръща знанията и уменията на учениците.
‘Talk and Write with Echo’ е учебно помагало за първи клас в началното училище. Учебната програма има за цел учениците да се запознаят с буквите от азбуката, гласните и съгласните, следвайки естествения подход при усвояване на втори език. По време на обучението, учениците, едновременно със запознаването със специфичните звукови правила, са водени през чудесата на английския език чрез естествена комуникация. Специфичните звукове или „фонеми“ се изучават през цялата учебна година последователно, за да подготвят учениците да четат във втори клас. Както ‘Play and Talk with Echo’, така и тази програма използва лесен и прост подход, целящ осигуряването на комфорт за учениците, докато преминават през подготвителен етап на чуждоезиковото обучение. Както ‘Play and Talk with Echo’, така и ‘Talk and Write with Echo’ се опират на теории като естествена комуникация /Krashen/, цялостна физическа реакция /Asher/, естествения подход /Krashen, Terrel/, теорията за множествената
интелигентност /Гарднър/ и т.н. Talk and Write with Echo е система, която дава на децата възможността да придобият голям обем от информация по един забавен и достъпен начин. Дейностите, включени в учебното помагало активират всички сфери на чуждоезиковото обучение – правопис, писане, слушане и говорене. Правописът и писането са засегнати частично, поставяйки основата на това, което децата ще изучават във втори клас. Умението за слушане е засилено чрез картинки, които „сами разказват истории“. В първи клас учениците няма да четат, но ще бъдат подготвени за усвояване на четенето, защото естествено изследват и произнасят думите, докато правят упражненията за добавяне на букви от азбуката. Както вече бе споменато, ‘Talk and Write with Echo’ има за цел да развие фонемното осъзнаване на децата. Фонемното осъзнаване е разбирането, че говоримият език се състои от последователност от звукове. Развитието на фонемното осъзнаване помага на децата да положат основите на техните допълнителни умения за четене и да избегнат проблеми, когато започнат да четат (Vogt & Shearer, 2011). Чрез разбирането на идеята за звуковете, децата започват да разбират връзката между звуковете на говоримия език и буквите на писмения език. Веднъж осъзнали връзката между произнесените думи и написаните думи, това им помага да дешифрират думи, когато започнат да четат ( Vogt & Shearer, 2011). В продължение на дълги години изследователи на усвояването на чужд
език спореха кой е най-добрият метод при обучението на децата в четене – звуковият метод или цялостният езиков метод (методът „погледни и кажи“). Последните данни показват, че и двата метода са правилни, но по-ефективният метод при обучението на децата в умения за четене е методът на фонетичното осъзнаване.
Предлагаме Ви иновационна програмна система Play and Talk with Echo ранно чуждоезиково обучение
на деца от предучилищна възраст. Тя предлага нов обра зователен модел на педагогиче-
ско взаимодействие, основан на принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност и базисни знания, които гарантират на децата усвояването на умения да мислят, общуват, откриват и изучават английски език. Единна програмна система за чуждоезиково обучение по английски език, както и единен лексикален минимум, не съществува. Ето защо създадохме Програмната система Play and Talk with Echo, която ви помага при преподаването на английски език на деца от предучилищна възраст. В центъра на Програмната система Play and Talk with Echo е детето, с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. Системата следва идеологията за лекота и простота на работа, забавление чрез учене и правене /easy and simple/.
При подбора на съдържанието в програмната система Play and Talk with Echo са взети под внимание: целите на обучение, взаимовръзката роден език – чужд език, отчитане езиковите способности на децата според родния им език за съответната възраст, психологическите характеристики, на трупването на пасивен речник и постепенното му преминаване в активен, както и методиката на обучение.
Учебното съдържание е разработено по теми и подтеми за цялата учебна година по образователни направления „Социален свят“, „Природен свят“, „Математика“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Игрова култура“, „Физическо култура“, съгласно Държавните образователни изисквания за подготвителна група, Програмата за подготвителна група, одобрена от МОН /2003 г./ и с програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. При разпределение на учебното съдържание е спазен принципа за цикличност и спираловидност.
Съдържанието на тематичните области във всеки следващ модул се затвърдява, разширява и задълбочава чрез нови граматични структури и лексикално-тематични полета.