Научна награда
на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

2021 година
Темата на петото издание на конкурса:
„Екипната задача в детската градина“

 

Изтегли указание:

Цел. Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст – средство за развитие.

Параметри на задачата:

 • Тема на екипната задача.
 • Възрастова група, за която е разработена задачата.
 • Име и фамилия на учителя/учителите – автор/автори на задачата.
 • Стандарти от образователни направления, с които е съобразена екипната задача.
 • Резюме – до 1500 символа.
 • Основен текст – в обем до 7 страници (14pt., 1.5 разстояние между редовете).

Екипната задача се реализирана в основните или допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в различните моменти от целодневната или полудневна организация.
Спецификата на екипната задача в предучилищна възраст – се предпоставя от постигането на очакваните резултати по различните образователни направления чрез различните видове ИГРИ.
В конкурса се предоставя възможност и за представяне на сюжетно-ролевата игри за разгръщане на детската творческа, развиване и утвърждаване на познавателна, емоционална, комуникативна и социални умения в децата от различни възрастови групи.

Задължителни елементи в основния текст

 • Наименование на екипната задача.
 • Екипната задача да е разработена за екип от 3 до 5 деца.
 • В хода на екипната работа всяко дете да има ясно дефинирана задача, която да изпълни независимо и паралелно с останалите деца в екип.
 • Екипът да има лидер.
 • След като всички деца изпълнят своята част от общата работа да обединят своите задачи в един цялостен продукт.
 • Лидерът/говорителят на екипа да представи/презентира готовия резултат/крайния продукт от екипната работа.
 • Да има ясни критерии за оценка на изпълнение на екипната задача.

Задължителни елементи на екипната задача постигната чрез сюжетно-ролева игра:
Наименование на сюжетната игра.

 • Как е избрана играта?
 • Доколко децата участват в избора на играта?
 • Предварителна подготовка за играта – наблюдения, филми, литература.
 • Договаряне и разпределение на ролите.
 • Реквизит за играта и подготовка на игрални кътове.
 • Начало на играта.
 • Смяна на ролите и обогатяване съдържанието на играта в процеса на игра.

Материалите за реализиране на екипната задача да са достъпни за приложението им в масовата педагогическа практика.

Екипната задача да бъде апробирана/реализирана в педагогическата практика и да бъде документирана чрез снимки и/или видео. Всички приложени ресурси (снимки и видео материали) ще бъдат разгледани единствено от членовете на комисия и няма да бъдат публикувани.

Всички разработки, които отговарят на регламента на конкурса, ще бъдат публикувани в Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“ 5/2021 г. и ще получат Грамота за участие на церемонията.

Срок – 30 юни 2021 г.