Аз съм в детската градина - СМЕСЕНА втора (4-5 години) и
трета (5-6 години) възрастова група

МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ „АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ за съответната възрастова група е издадено в пълното си съдържание в хартиен вариант.
 
Годишно тематично разпределение по Български език и литература
Годишно тематично разпределение по Математика
Годишно тематично разпределение по Околен свят
Годишно тематично разпределение по Изобразително изкуство
Годишно тематично разпределение по Музика
Годишно тематично разпределение по Конструиране и технологии
Годишно тематично разпределение по Физическа култура

 

Искрено се надяваме, че ще Ви бъдем полезни при прилагане на Държавен образователен стандарт по предучилищно образование, за да осигурим заедно необходимата среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Издателството е на разположение за коментари, въпроси, обсъждания и ви благодари за партньорството през годините!
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!